Το ωρολόγιο πρόγραμμα που ισχύει για την κανονική λειτουργία του σχολείου αποτελεί και πρόγραμμα Σύγχρονης Εξ αποστάσεως Διδασκαλίας (Webex), σε περίπτωση που το σχολείο στο σύνολό του αναστείλει τη λειτουργία του. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η αναστολή λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων, το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ανάλογα και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Για τη σύνδεση στην Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι μαθητές ακολουθούν τον σύνδεσμο minedu-secondary.webex.sch.gr και εισάγουν ως meeting ID το αντίστοιχο του εκπαιδευτικού που διδάσκει κάθε στιγμή βάσει του ωρολογίου προγράμματος. Όλοι οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου είναι ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι στη διαδικασία σύνδεσης, με κάθε δυνατό μέσο (σταθερό υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, ταμπλέτα, έξυπνο κινητό τηλέφωνο).

Η ασύγχρονη Εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας eclass.sch.gr. Οι μαθητές έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση της.

Τα στοιχεία σύνδεσης των μαθητών μπορούν να κοινοποιηθούν στους γονείς/κηδεμόνες τους, μετά από αίτησή τους προς το σχολείο.

Ωράριο

1η ώρα: 08:30 με 09:10

2η ώρα: 09:20 με 10:00

3η ώρα: 10:10 με 10:50

4η ώρα: 11:00 με 11:40

5η ώρα: 11:50 με 12:30

6η ώρα: 12:40 με 13:20

7η ώρα: 13:30 με 14:10

 

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Α/Α Επώνυμο 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
1 ΒΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ                                                   ΘΡ (Γ) ΘΡ (Α) ΘΡ (Β) ΘΡ (Γ) ΘΡ (Α) ΘΡ (Β)        
2 ΚΑΛΛΙΑ           Ο.Ο. (Α) ΚΠΑ (Γ)                                       ΚΠΑ (Γ)                
3 ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ               ΑΓΓ (Β) ΑΓΓ (Α) ΑΓΓ (Γ)                           ΑΓΓ (Β) ΑΓΓ (Γ) ΑΓΓ (Α)                  
4 ΜΠΙΛΙΟΥ ΑΕΚΜ (Γ) ΑΕΚΜ (Β)   ΑΕΓ (Α) ΝΛ (Β) ΙΣΤ (Γ)   ΓΔ (Γ) ΓΔ (Γ) ΑΕΓ (Β)   ΑΕΚΜ (Α)     ΑΕΚΜ (Β) ΑΕΓ (Γ)   ΑΕΓ (Β)   ΙΣΤ (Γ)   ΑΕΓ (Α)   ΑΕΓ (Γ) ΑΕΚΜ (Α)   ΝΛ (Β)   ΓΔ (Β) ΓΔ (Β)   ΑΕΚΜ (Γ)      
5 ΠΑΝΟΣ     ΜΑΘ (Γ)               ΜΑΘ (Γ)   ΠΛΡ (Α) ΠΛΡ (Α)     ΜΑΘ (Γ)     ΠΛΡ (Β)     ΜΑΘ (Γ)               ΠΛΡ (Γ)       ΤΧΓ (Γ)
6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ                             ΦΥΣ (Γ)   ΦΥΣ (Β) ΒΙΟ (Γ) ΦΥΣ (Α)     ΦΥΣ (Γ) ΦΥΣ (Β) ΓΕΩ (Α) ΓΕΩ (Β) ΒΙΟ (Β)     ΒΙΟ (Α) ΧΗΜ (Γ)   ΧΗΜ (Β) ΓΕΩ (Β)    
7 ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΗΣ ΜΑΘ (Β) ΜΑΘ (Α)           ΜΑΘ (Α) ΜΑΘ (Β)           ΜΑΘ (Α) ΜΑΘ (Β)           ΜΑΘ (Β) ΜΑΘ (Α)                        
8 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΓΔ (Α) ΝΛ (Γ) ΙΣΤ (Β)                         ΙΣΤ (Α) ΓΔ (Α) ΓΔ (Α) ΙΣΤ (Β)                       ΙΣΤ (Α) ΝΛ (Α) ΝΛ (Γ) ΝΛ (Α)  
9 ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ     ΦΑ (Α) ΦΑ (Β) ΦΑ (Γ)                                                       ΦΑ (Α) ΦΑ (Γ) ΦΑ (Β)
10 ΣΙΜΟΥ                   ΓΑΛ (Α) ΓΑΛ (Α) ΓΑΛ (Γ) ΓΑΛ (Γ)                                            
11 ΤΕΡΖΑΚΗΣ                                                                   ΤΧΓ (Β) ΤΧΓ (Α)
12 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ       ΜΟΥ (Γ) ΜΟΥ (Α) ΜΟΥ (Β)                                                          
13 ΠΕΣΧΟΥ                                     ΚΑΛ (Γ) ΚΑΛ (Α) ΚΑΛ (Β)                            
14 ΤΣΙΩΝΑ                     ΓΕΡ (Β) ΓΕΡ (Β)                                              

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4194/29-09-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 125614/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2020- 2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 4810) δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων μαθημάτων (Υπόδειγμα_1 αίτησης-δήλωσης μαθημάτων) και να συλλέξουν ηλεκτρονικά τις σχετικές αιτήσεις-δηλώσεις.

Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στην Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα.

Για διευκόλυνση της διαδικασίας, προτείνεται η αίτηση-δήλωση μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας να αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες των σχολικών μονάδων.

Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις συμμετοχής, με απόφαση συλλόγου διδασκόντων προτείνονται οι μαθητές που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας και συντάσσεται συγκεντρωτικό αρχείο υπό μορφή excel (Υπόδειγμα_2_Διευθυντές Γυμνασίων) το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας εισηγείται στην οικεία Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης τη δυνατότητα λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως Σ.Κ.Α.Ε., με βάση τον αριθμό αιτήσεων των μαθητών/τριών και προτείνει Υπεύθυνο Σ.Κ.Α.Ε. καθώς και αντικαταστάτη αυτού.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση ενημερωτικού υλικού
Σας διαβιβάζουμε τέσσερα (4) ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
και παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες ή οι Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων:
α) να ενημερώσουν όλη την εκπαιδευτική κοινότητα,
β) να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του σχολείου τα ανωτέρω ενημερωτικά φυλλάδια και
γ) να ενημερώσουν τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, το Μαθητικό Συμβούλιο και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Οινόης ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο Νεολαίας Οινόης για την ευγενική χειρονομία της δωρεάς του κάτωθι υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Γυμνασίου Οινόης.

 

 

 Ψηφιακό θερμόμετρο μετώπου

 105 χειρουργικές μάσκες μίας χρήσης

 3 λίτρα αντισηπτικού gel καθαρισμού χεριών.

 

 

Με την κίνησή του αυτή, ο Σύλλογος Νεολαίας Οινόης συνδράμει το δύσκολο έργο της τήρησης των κανόνων πρόληψης της διασποράς του πανδημικού ιού, δίνει το παράδειγμα στους νεαρούς μας μαθητές και μαθήτριες και εμψυχώνει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου οι οποίοι αισθάνονται σταθερή δίπλα τους την παρουσία και προσφορά της νεολαίας του τόπου.

Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλα τα μέλη του Συλλόγου, υγεία και καλή δύναμη για τη συνέχιση του πολύτιμου έργου σας.

Ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:30 π.μ.

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του SARS-COVID19 όπως αυτά ορίζονται στην υπ'αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/08-09-2020 (ΦΕΚ 3780/τΒ'/08-09-2020) Κ.Υ.Α.

 

Ευχόμαστε στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς υγεία και δύναμη!

 

 

Αρχική σελίδα ΚΕΕΛΠΝΟ

Σκοπός των οδηγιών είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών και του άλλου προσωπικού των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας (και μέσω αυτών και των μαθητών) σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολείων από τον Σεπτέμβριο του 2020, τη λοίμωξη COVID-19, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVID-19 και γενικά την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων.

Κατεβάστε τις οδηγίες πατώντας εδώ.

Αγαπητοί μαθητές

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Αγαπητοί συναδελφοι

 

Στον σύνδεσμο αυτόν θα βρείτε τις επίσημες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων από 11-5-20.

Θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ καθώς επίσης τα έγγραφα που απευθύνονται ειδικά σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

 

Γ. Πάνος

Διευθυντής Γυμνασίου Οινόης

Μετάβαση στην αρχική σελίδα

 

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες

 

Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά στην υγεία σας, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες των Αρχών.

 

Το Γυμνάσιο μας, ανταποκρινόμενο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις μίας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου, έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες προετοιμασίες για την παροχή Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει αποστείλει σχετικές οδηγίες και ήδη οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας προετοιμάζουν τις ηλεκτρονικές τάξεις που θα υποδεχθούν τους μαθητές.

Τις προηγούμενες ημέρες λάβατε έναν φάκελο με μία ενημερωτική επιστολή του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη χρήση από μεριάς του των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και ένα φύλλο με τα στοιχεία των λογαριασμών των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Θα παρακαλούσα για τα παρακάτω:

1) Όσοι έχετε e-mail και το έχετε δηλώσει στο σχολείο, στείλτε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, κάθε φορά που διαβάζετε μία νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του σχολείου

2) Όσοι δεν διαθέτετε e-mail, παρακαλώ στείλτε ένα μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο του Διευθυντή 6936010842

Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η συνέχεια της μεταξύ μας επικοινωνίας, χωρίς να είναι απαραίτητη η καθημερινή χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

 

Σε σχέση τώρα με τις πρώτες δοκιμές, παρακαλώ να γίνουν τα ακόλουθα:

1) Συνδεθείτε στην πλατφόρμα eclass.sch.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του Πανελληνίου Σχολικού δικτύου.

2) Εκεί θα βρείτε εγγεγραμμένους τους μαθητές στο δοκιμαστικό μάθημα "Η σχολική ζωή μας με τον COVID-19"

3) Αφού βεβαιωθούμε ότι όλοι μπορέσατε να συνδεθείτε, θα ανταλλάξουμε εκεί μηνύματα και οδηγίες για τη συνέχεια. Θα ακολουθήσουν ωραία νέα πράγματα με βιντεοκλήσεις όπου θα τα λέμε, θα γελάμε και θα ξεφεύγουμε παρέα από το άγχος και τη κατήφεια των ημερών.

 

Για κάθε απορία και θέμα που σας απασχολεί μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του σχολείου 247092211 ή στο κινητό τηλέφωνο του Διευθυντή 6936010842. Μη διστάσετε!

 

Καλή δύναμη σε όλες και όλους και ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ!

 

Ο Διευθυντής

Γεώργιος Πάνος

ΠΕ86 Πληροφορικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι
στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα
11 Μαρτίου 2020

? Αποφυγή των συναθροίσεων και του συγχρωτισμού οπουδήποτε (π.χ. καφετέριες, κινηματογράφοι)

? Αποφυγή ομαδικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων
? Αποθάρρυνση συναντήσεων σε σπίτια φίλων, εστιατόρια ή εμπορικά κέντρα
? Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως (e-learning)
? Αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
? Συχνό και καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι ή αλκοολούχο διάλυμα
? Κάλυψη του βήχα ή του φτερνίσματος με χαρτομάντιλο και απόρριψη στα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, με το εσωτερικό του αγκώνα
? Αποφυγή αγγίγματος ματιών, μύτης και στόματος
? Αποφυγή στενής επαφής (χειραψίες, αγκαλιές και φιλιά)
? Αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα λοίμωξης
? Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, παραμονή στο σπίτι και επικοινωνία με ιατρό ή με τον ΕΟΔΥ.

Βιβλιογραφία
Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Interim Guidance for Administrators of US Institutions of Higher Education
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-ihe-response.html

Ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ.

Ευχόμαστε στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς υγεία και δύναμη!